oglas

Porr Werner Weberu – Deponija dva, date su odlukom gradskog veća, dve parcela u javnoj svojimi u Bunibrodu bez nakande, na period na koji je zaključen ugovor o obavljanju komunalne delatnosti sa ovom preduzećem.

Ugovo sa ovim preduzećem zaključen je 2006. godine i veži do 2031 godine, što znači da se ove parcela daju na korišćenje narednih 12 godina, a bez naknade zato što je u pitanju odnos jvnog -privatnog partnerstvo. Zahtev je podnet u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i kako bi PWW mogao da obavlja poverene poslove parcele su mu odobrene.

STAV

FREE
VIEW