U ponedeljak ističe rok za prijavljivanje prihoda ostvarenih od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Kako piše RTS poreski obveznici koji su u drugom kvartalu tekuće godine ostvarili prihod od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, podnose poresku prijavu na Obrascu PP OPO-К.

U istom roku poresku prijavu na Obrascu PP OPO-К podnose i poreski obveznici koji za navedene prihode ostvarene u prvom kvartalu tekuće godine nisu podneli poresku prijavu na obrascu PP OPO.

Кorisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave (PP OPO-К) obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika nalazi se na sajtu Poreske uprave.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 33 10 111 ili na portalu Frilenseri.

foto: pexels

STAV

FREE
VIEW