oglas

Savet za mlade Grada Leskovca savetodavno je telo Skupštine grada koje bi trebalo da omogući učešće mladih u donošenju važnih odluka koje se tiču njihovog života. Prema poslednjem istraživanju položaja i potreba mladih u Leskovcu, 4 od 5 mladih osoba smatra da nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u gradu.

Mandat prethodnog Saveta za mlade istekao je 2018. godine kada je i Statutom grada predviđeno osnivanje ovog tela kao stalnog radnog tela Skupštine. Međutim, ni nakon 4 godine ovo stalno radno telo Skupštine grada Leskovca nije osnovano. Poslednja sednica Saveta za mlade u Leskovcu održana je čak 2015. godine.
Zbog značaja koje ima za razvoj, ostvarivanje, sprovođenje i unapređenje omladinske politike lokalne samouprave Tim 42 predložio je u više navrata Skupštini grada Leskovca pokretanje procesa izrade akta o obrazovanju Saveta za mlade.

„Nakon naše inicijative, na sajtu Kancelarije za mlade raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za izvor članova Saveta za mlade. Iako je konkurs završen 31. decembra (što je informacija koju smo dobili telefonom, iako ne stoji u samom pozivu), proces odabira kandidata još uvek nije započet.Tim 42 je više puta pitao lokalnu samoupravu kada će biti formirano ovo radno telo, međutim nismo dobili konkretan odgovor.
U međuvremenu mladi u Leskovcu i dalje nemaju mehanizam da utiču na odluke grada koje ih se tiču“ – navodi se u saopštenju za javnost.

Iz Tima 42 dalje objašnjavaju da Zakon o mladima u čl. 17 predviđa osnivanje lokalnog saveta za mlade od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije 2015 – 2025 navodi da je Savet za mlade savetodavno telo koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave osniva radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji te lokalne samouprave. Statutom grada Leskovca (čl. 45 i 46) i Poslovnikom o radu Skupštine grada Leskovca (čl. 79) predviđeno je da se Savet za mlade osniva kao posebno stalno radno telo Skupštine i da se aktom o obrazovanju Saveta uređuje sastav, nadležnost, način rada, prava i dužnosti predsednika i članova Saveta i druga pitanja od značaja za rad Saveta, u skladu sa zakonom.

STAV

FREE
VIEW