Na 12. sednici Кomisije za planove Grada Leskovca održanoj 12. oktobra razmatran je materijal sa Ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije humanih grobalja u naseljenim mestima Brza , Lipovica i Strojkovce sa pristupnim saobraćajnicama , materijal u ovoj fazi izrade je bio izložen u prostorijama odeljenja za urbanizam uz objavljivanje u listu “Večernje novosti“ i na sajtu Grada Leskovca nakon čega nije bilo primedbi od strane zainteresovanih pravnih ili fizičkih lica.

Za ovaj plan je doneta odluka o pristupanju izradi na jednoj od prethodnih sednica Skupštine grada Leskovca u cilju da se ovo osetljivo pitanje komunalnog opremanja seoskih sredina rešava i u udaljenim naseljima velikog prostornog područja grada Leskovca, za šta je iskazana potreba građana. Ova naseljena mesta su na različitim krajevima Prostornog plana grada Leskovca i biće u daljoj izradi nacrta detaljno razrađen planski dokument što znači da se planiraju svi neophodni sadržaji za ovu komunalnu namenu.

Ukupan obuhvat PDR-a u naseljenom mestu Brzi je okvirne površine 1,55 ha.

Ukupan obuhvat PDR-a u naseljenom mestu Lipovica je okvirne površine 3,11 ha.

Ukupan obuhvat PDR-a u naseljenom mestu Strojkovce je okvirne površine 2,21ha.

Osnovni cilj je dogradnja i rehabilitacija postojeće mreže grobalja. Кoncepcija uređenja groblja podrazumeva zadržavanje postojećih humanih grobalja, uz planiranje neophodnih proširenja.

U skladu sa sanitarnim propisima i propisima o sahranjivanju, urediće se i opremiti sva groblja, nedostajućim grobljanskim građevinama i elementima grobljanskog uređenja (kapela, staze, rasveta, odmorište s česmom, klupe za sedenje, zaštitno zelenilo, ograda, redovno održavanje i dr).

Кomisija za planove je donela zaključak sa pozitivnim mišljenjem na materijal za rani javni uvid i uputila dokument u dalju proceduru tj. u fazu izrade Nacrta plana. Obrađivač dokumenta je JP “Urbanizam i izgradnja Leskovac“.

Кao druga tačka sednice Кomisije bio je Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonku razradu lokacije nove trafostanice u Bratmilovcu , za koji u toku javne prezentacije u trajanju od 7 dana nije bilo primedbi ili sugestija.

Cilj izrade Urbanističkog projekta je stvaranje urbanističkog osnova za izgradnju planirane trafostanice, u cilju obezbeđivanja veće sigurnosti snabdevanja potrošača električnom energijom na ovom konzumnom području, čime će dugoročno biti rešen porast potrošnje u ovom delu distributivne mreže.

Ovim urbanističim projektom vrši se promena pretežne namene u kompatibilnu namenu na šta je Кomisija dala pozitivno mišljenje i uputila dokument Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca na potvrđivanje.

STAV

FREE
VIEW