Zaštitnik građana Zoran Pašalić smatra da bez odlaganja treba doneti nov Opšti i posebne protokole za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima koji će biti usklađeni sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i koji će predstavljati obavezujuće standarde rada za sve organe iz sistema zaštite od porodičnog i partnerskog nasilja.

„Zakon o sprečavanju nasilja u porodici doprineo je uspostavljanju bolje međuresorske saradnje policije, organa starateljstva i tužilaštva, a veoma je značajno uvođenje hitnih mera. Donošenjem novih protokola pospešiće se razmena informacija između organa koji učestvuju u zaštiti žrtava porodičnog i partnerskog nasilja“, naveo je Pašalić.

Zaštitnik građana je 25. aprila 2023. godine nakon saznanja iz medija da je muškarac iz leskovačkog sela Jarsenovo uhapšen zbog ubistva vanbračne supruge, po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Leskovac i Ministarstva unutrašnjih poslova.

U postupku, Zaštitnik građana je utvrdio da su kontrolisani organi u velikoj meri postupali u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, ali da uprkos proceni visokog rizika od ponavljanja nasilja žrtva nije pozivana na sastanke Grupe za koordinaciju i saradnju, koja je formirana pri nadležnom tužilaštvu, u cilju sačinjavanje individualnog plana zaštite.

Zaštitnik građana u preporukama za otklanjanje nedostataka, a u cilju obezbeđenja delotvornije i efikasnije zaštite žrtava nasilja, traži od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju preduzmu sve potrebne mere za obezbeđenje bolje razmene informacija i multisektorske saradnje svih organa iz sistema zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, što uključuje i usklađivanje Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

Zaštitnik građana takođe traži od Grupe za koordinaciju i saradnju za teritoriju Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu da u svom budućem radu obezbedi da svi članovi raspolažu bitnim informacijama koje postoje u evidencijama sve tri institucije prilikom razmatranja slučaja na sastanku grupe i da omogući prisustvo žrtve na sastanku i, ukoliko je to moguće, njeno učešće u izradi individualnog plana zaštite i podrške.

STAV

FREE
VIEW