oglas

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Leskovca, izložen je u sedištu Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, u zgradi Skupštine grada Leskovca, ul. Pana Đukića br. 11, Leskovac, u kancelariji broj 15 i 22.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Leskovca mogu podneti Gradskoj upravi grada Leskovca – Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 20,00 časova i u neradne dane od 7,00 do 15,00 časova, do zaključenja biračkog spiska, 01. decembra 2023. godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Leskovca (izabrano mesto glasanja), najkasnije do 25. novembra 2023. godine. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji grada Leskovca, na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, upit.birackispisak.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte odnosno broju pasoša, zainteresovanog lica koje vrši uvid. Za nedostatke uočene nakon izvršenog upita u Jedinstveni birački spisak, potrebno je da građanin podnese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u sedištu Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, u zgradi Skupštine grada Leskovca, ul. Pana Đukića br. 11, Leskovac, u kancelariji broj 22.

STAV

FREE
VIEW